Sediment pool

REGULEERITUD VÄLJAVOOLUGA SETTEBASSEIN

Settebassein on suurema ristlõikega süvend kraavil vooluveest sette eemaldamiseks.

Settebasseinid on kõige sagedamini kasutatavad turbatootmise kuivendusvee

puhastusrajatised – neid hakati rajama juba 1980. aastatel. Settebasseinide eeliseks on odav

ehituskulu ja võimalus rajada seda vahetult kaevandusalale või viimase lähedusse. Heljumi

puhastusefektiivsuseks on settebasseinis 30-40%, muudest toitainetest see vett puhastada ei

võimalda. Efektiivsuse tagamiseks tuleb settebasseini sinna kogunevast settest korrapäraselt

puhastada. Sette kõrvaldamiseks on vajalikud selle ladustamise väljakud, kus on võimalik

setet töödelda.

Settebasseini rajamisel tuleks jälgida seda, et 30–50-hektarilise kaevandusala kohta peaks

olema vähemalt üks settebassein ja vee voolukiirus settebasseinis ei tohiks olla suurem kui 1

cm/s (Selin et al., 1984; Kløve, 1997). Turbakaevandusala settebasseini puhastusefektiivsus

on eeldatavalt kõige enam 50% (Selin et al., 1984). Settebasseini pideva korrashoiu ja

väljavoolu reguleerimise abil suudetakse seda mõnikord siiski suurendada, kuid Eestis jääb

settebasseinide puhastusefektiivsus nende ehitus kvaliteedist tulenevalt enamasti tunduvalt

alla 50%.Joonis. Settebasseini skeem (Vapo Oy et al., 2004).

Heljumi vähendamiseks kuivendusvees on vajalik reguleerida settebasseinidest väljavool

selliselt, et kuivendusvee viibeaeg oleks piisav heljumi settimiseks basseini põhja. Basseini

peab settest regulaarselt puhastama. Korralikult ehitatud settebassein puhastab

turbatootmisalalt väljuva kuivendusvee heljumist piisavalt.

[caption id=”attachment_1030″ align=”alignnone” widt