Keskkonnapoliitika

Vapo kontserni keskkonnapoliitika

Oleme teadlikud oma vastutusest loodusressursside kasutajatena. Juhindume kõigis oma tegevustes vastutustundlikkusest ning järgime jätkusuutliku arengu eesmärki nii keskkonna valdkonnas kui ka ühiskonda silmas pidades, seda nii suhtlemisel oma klientide, koostööpartnerite kui töötajatega.

Soovime hoida kõrgel oma vastutustundliku ettevõtte mainet kõiges, millega me ise või meie allhankijad kokku puutuvad, samuti kõikjal, kus meie tooteid või teenuseid kasutatakse.

Anname endast kõik, et meie tegevus koormaks keskkonda nii vähe kui võimalik

Kasutame looduslikke ressursse jätkusuutlikult. Oleme hästi valmistunud selleks, et näha ette kõiki võimalikke ohte keskkonnale ja neid ära hoida. Ning juhul kui vaatamata kõigele peaks keskkonnale kahjusid tekkima, teeme omalt poolt kõik võimaliku nende kahjude tagajärgede likvideerimiseks. Panustame oma loodusressursse rakendavas tegevuses pidevalt uusi ja keskkonnasõbralikke tegevusmudeleid juurutavatesse töömeetoditesse.

Eriti keskendume teadlikule ja süsteemsele algatusele vee saaste taseme vähendamiseks ja järelevalveks. Vähendame jätkuvalt meie tegevusest tekkivate kasvuhoonegaaside hulka, muudame tõhusamaks oma seadmed ning viime jäätmete hulga vähima võimalikuni, suurendame taaskasutatavate materjalide hulka, ühtlasi muudame tõhusamaks logistika kõigis meie tegevustes. Töötame kooskõlas rohelise kontori põhimõtetega.

Meie koostöö nii klientide kui allhankijatega vastab rangetele nõuetele ja suhtub keskkonda austusega

Edendame tihedas koostöös nii klientide kui allhankijatega jätkusuutlikku arengut. Jälgime kõiki uuendusi keskkonda reguleerivas seadusandluses ning oleme vastavuses meile laienevatele, seadusega sätestatud nõuetele. Kogume pidevalt andmeid meie tegevuse otsestest mõjudest keskkonnale, mis võimaldab meil määratleda ja tõsta oma iga-aastaselt kehtestatavaid keskkonnaalaseid eesmärke. Nende keskkonnaalaste eesmärkide saavutamine, mille me endale oleme seadnud, on igas valdkonnas tagatud vastava, keskkonda hõlmava kava abil, mille aluseks on pidev parendamine ja arenemine.

Oleme avatud dialoogis oma huvigruppidega

Oleme läbipaistvad kõiges, mis puudutab meie tegevusest tulenevaid mõjusid keskkonnale. Oma tegevuse arendamisel oleme avatud, tehes seda koostöös kohalike elanike, meie klientide, võimude, oma koostööpartnerite, ekspertide ja oma töötajatega nagu ka teiste huvigruppidega. Ootame hinnangut ja tagasisidet enda kohta võimalikult paljudelt osapooltelt, sest just see tagasiside võimaldab meil nagu ka meiega seotud huvigruppidel oma tegevust edasi arendada.

Oleme pühendunud eesmärkidele, mille oleme endale keskkonna valdkonnas saavutamiseks seadnud

Oleme võtnud eesmärgiks viia oma keskkonnaalane vastutus uuele, kõrgemale tasemele ja rakendame oma tegevuses selgeid ja kindlapiirilisi meetmeid, lisades ka avatust oma tegevuses. Me õpetame, juhendame ja julgustame oma töötajaid, hankijaid ja alltöövõtjaid lähtuma oma tegevuses keskkonnasõbralikest töömeetoditest. Nõuame nende meetodite järgimist kõigilt oma töötajatelt ja allhankijate töötajatelt. Lisaks motiveerime vastutustundlike töömeetodite rakendamist oma töötajate ja hankijate juures läbi keskkonnasäästlikkuse eest arvestatava preemiasüsteemi