Kuivendusvee puhastus

KUIVENDUSVEE PUHASTAMINE LODUPUHASTIS

Turbakaevandusala kuivendusvee puhastamiseks on Eestis kasutatud ainult settebasseine.

Settebasseinid suudavad kuivendusveest kinni püüda ainult heljumit ja sedagi vaid osaliselt.

Võimaluse korral tuleks kuivendusvete puhastamiseks kasutada lodupuhasteid.

AS Tootsi Turvas on esimene Eestis, kes kasutab turbakaevandusalade kuivendusvee puhastamiseks lodupuhasteid Lavassaares ja Ulilas.

Puhastuslodu on kuivendusvee niisugune puhasti, kus tootmisalalt tulevad kuivendusveed suunatakse ammendatud ja taimestunud endisele turbakaevandusalale (joonis ).

Joonis Kuivendusvee puhastuslodu skeem (Vapo Oy et al., 2004).

Puhastuslodu skeem

Puhastuslodu skeem

Puhastuslodu rajamise eesmärgiks on vähendada kuivendusvetes eelkõige veeökosüsteeme enim mõjutava heljumi ja lahustunud orgaanilise aine sisaldust ning kannet jõgedesse.

Parandada turba kaevandamise aladelt pärinevate kuivendusvete kvaliteeti ning sellega vähendada eesvooludele avalduvat koormust. Seega parandada veekvaliteeti ning veekogude ehk eesvoolude ökoloogilist seisundit Lodupuhasti rajamise takistuseks on sobiva koha leidmine turbakaevandus-ala läheduses.

Paljude ammendatud turbakarjääride puhul on probleemiks asjaolu, et vanade karjääride pind ja veetase on kaevandusalade kuivendussüsteemide veetasemest kõrgemal. Kui looduslikud maapinnakõrgused ei ole vee isevooluks sobivad, tuleb kuivendusvee lodualale juhtimiseks ehitada pumpla. Mis teeb lodupuhasti rajamise kalliks.

Et kuivendusvesi lodupuhastis hästi puhastuks peaks lodu ehk puhasti pindala moodustama 5-10% valgala ehk kaevandusala pindalast, kuskohast kuivendusveed puhastuslodusse juhitakse.

Lavassaare puhastuslodu reguleeritud väljavool koos automaatseirejaamaga.

Lavassaare puhastuslodu reguleeritud väljavool koos automaatseirejaamaga.

Väga oluline on, et kuivendusvesi jaotuks pumpamise või isevoolu teel lodu pinnale ühtlaselt.

Et tagada kuivendusvee piisavalt pikk viibeaeg puhastuslodus peab lodupuhasti väljavool olema reguleeritud. Parimad tulemused heljumi setitamisel saavutatakse reguleeritud puhastuslodus, kuna seal on vooluhulgad ühtlasemad ja viibeaeg puhastussüsteemis kõige

pikem. See võimaldab kuivendusveed puhastada ka peenheljumist, mis vajab settimiseks pikemat perioodi. Pikema viibeajaga saavutatakse parem puhastusefekt.

Lodupuhasti normaalsel toimimisel on vee kvaliteet väljavoolus võrreldav inimmõjudeta raba vee kvaliteediga.